menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Casino 2017

www.resol.es

La cadira Casino respon a la intenció de fusionar, sense pagar preus funcionals ni estètics, una cadira que es pugui considerar sense braços, però que a la vegada disposi d’un respatller baix i prolongat que permeti utilitzar les puntes com a un braç de cortesia. Amb personalitat i singularitat, el seu aspecte formal cerca de forma expressa la familiaritat. Pretén ser una cadira amable, gens estrident, sense formes ergonòmiques exagerades. Casino busca l’eficàcia, tant en el seu ús com en el seu aspecte formal. És senzilla i directe, d’aspecte simpàtic i a la vegada elegant. Transmet silenci i contenció, i aconsegueix una confortabilitat extrema.

Casino chair responds to the intention to merge without paying functional or aesthetic prices, a chair that can be considered without arms, but at the same time have a low back and long ends to allow use them as an arm of courtesy. With personality and uniqueness, its formal aspect searchs to express familiarity. Meant to be a chair friendly, nothing strident, without exaggerated ergonomic shapes. Casino seeks effectively, both in its use and in its formal aspect. It is simple and straightforward, nice-looking and elegant at once. Transmits silence and restraint, and has an extreme comfort.

2017

www.resol.es