menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Djembé 2017

www.marset.com

Djembé és un exercici de composició. Matricial d’inici, pensat i dissenyat per acceptar la repetició, ordenada o caòtica, que és on se sent més còmode el producte. Les diferents alçades i diàmetres, combinats entre si ajuden a conquerir els espais generant un moviment zenital que busca provocar l’emoció i evitar de forma expressa la indiferència, afegit a una il·luminació perfecta, confortable i gens invasiva. La pantalla de Djembé té a la vegada un altre aspecte indispensable que el fa immillorable per a la seva col·locació als espais, la llum, el com fa la llum i com aconsegueix il·luminar i com s’il·lumina. Djembé utilitza el llum indirecte, que deixa veure com s’il·lumina l’interior, blanc i generós, usant-lo per reflectir i llançar la llum. La pantalla, el cos principal, és de polietilè modelat amb la tècnica del rotacional i aplicant un mètode que possibilita la fusió de dos materials, a l’ interior en blanc i llis, i per l’exterior color i textura, per clarificar les dues funcions, diferents i complementàries. En aquest cas la textura simula de forma expressa la pedra de Marés, donant-li al conjunt una sensació de pes aparent a la vegada que enriqueix de forma molt natural tota la part exterior.

Djembé is an exercise of composition. Matrix from start, conceived and designed to accept repetition, orderly or chaotic, it is when the product feels more comfortable. Different heights and diameters, combined together, help to conquer spaces generating movement that seeks to provoke emotion and avoid explicitly indifference, added to a perfect lighting, comfortable and non-invasive. Djembe’s screen has another essential aspect that makes it excellent for placing it into spaces, light, how it does the light and how it gets illuminated. Djembe uses the indirect light that illuminates and reveals the inside generous white, using it to reflect the light. The screen, the main body, is made out of polyethylene molded with a rotational technique and applying a method that allows the fusion of two materials. In the interior white and smooth, but on the outside part color and texture, both to clarify functions, different and complementary. In this case texture simulates the stone from Marés, giving the composition a sense of apparent weight at once that enriches it very natural to the outdside part.

2017

www.marset.com