menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Jaima 2017

www.marset.com

El llum Jaima és el resultat de seguir la línia pretesa per l’autor de dotar als llums d’exterior, o aptes per a ser col·locats en espais exteriors, d’un aspecte proper i d’un tractament de la llum com si fos d’interior, amb la calidesa i la transmissió de confortabilitat que ens exigim per a aquests tipus de llum de pantalla. Per tal d’aconseguir aquestes sensacions, no hi ha gaire materials amb els graus de resistència adequats ni tampoc i, a la vegada, amb l’aspecte de calidesa i percepció de qualitat pretesa. El teixit ha esdevingut el material perfecte, en aquest cas, per a una làmpada com Jaima. Es tracta d’una forma innovadora ja que el fet d’utilitzar la tècnica de la confecció per a construir la pantalla ha permès poder aplicar color i textura a la part exterior i visible, aprofitant d’aquesta manera les prestacions i sensacions de confort i emocions que pot proporcionar un teixit, però a la vegada respectant sempre que a la part interior hi hagi un altra capa de teixit en color blanc, aconseguint d’aquesta forma que la qualitat de llum sigui sempre la mateixa independentment del color escollit a la part exterior. L’estructura de Jaima és un exercici de disseny de simplificació, que ha pretès que aspectes exteriors com el vent siguin el menys molestos possible, i que permet a la vegada la rotació i extensió de la pantalla amb un senzill sistema telescòpic, a més de poder-se pujar i abaixar verticalment.

The Jaima light is the result of following the intended line by the author to provide the exterior lights, or suitable to be placed in outdoor spaces, a close look and treatment of light as if it was interior lighting. With warmth and a sense of comfort wich are demanded for these kinds of light display. To achieve these feelings, there is little material with appropriate degrees of resistance and neither at the same time, the look of warmth and quality perception alleged. Fabric has become the perfect material, in this case, for a lamp like Jaima. It is being treated as an innovative way, the technique of preparation to build the screen allowed to apply color and texture on the outside and visible part, thus taking advantage of the benefits and feelings of comfort and emotions that can provide a fabric, but at the same time respecting that on the inside there is another layer of white fabric, achieving the same quality of light regardless of the chosen color for the outside. The structure of Jaima is a design exercise of simplification, which has claimed that external aspects such as wind become less bothersome as possible, while allowing the rotation and extension of the screen with a simple telescopic system, also being able to climb up and down vertically.

2017

www.marset.com